БИОНЛАЙН ЕООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., изпълнява реализация на проект с № BG05M9OP001-1.003-0635 “Квалификация и устойчива заетост – създаване на нови работни места в Бионлайн ЕООД“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”.

Проектът предвижда наемането на 20 лица – продължително безработни и неактивни лица и безработни младежи до 29 г. вкл., професионалното им обучение и осигуряването на заетостта им за срок от 12 месеца. По този начин от една страна се подкрепя икономическата активност и интеграцията на пазара на труда на безработните лицa от уязвимите групи на пазара на труда (продължително безработни и неактивни лица и безработни младежи до 29 г. вкл.), което добавя стойност към проекта, а от друга се подобрява адаптивността им на пазара на труда чрез придобиването на нова професионална квалификация и ключови умения. В резултат на изпълнението на проекта, средно списъчния състав на дружеството ще се увеличи от трима наети на трудов договор лица на двадесет и трима служители. Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 277 395,12 лв.