E-Learning

E-обучение или електронното обучение е новата парадигма в областта на образователните технологии. Интересът към проблемите, общите аспекти и приложението на този тип обучение непрекъснато се увеличава. С развитието на технологиите и техническият напредък в областта на IT секторът, се наблюдават и значителни развития и напредък и в областта на електронното обучение (e-learning).

Основните, по-значими тенденции на развитие, които се наблюдават, са разработването на 100% онлайн курсове с множество интерактивни мултимедийни елементи, използвайки различни технологии, като най-широко се застъпват Web 2 технологиите, както и най-значимото развитие – LMS системите. Система за университетско електронно обучение или система за управление на обучението (Learning Management Systems - LMS), позволява осъществяването на дистанционно обучение, както като допълващо основното, то и като изцяло дистанционно. Системата осигурява модерно електронно обучение, съобразено със световните и европейски стандарти.