Университетски системи

Университетските системи за управление са ефективен начин за подобряване на качеството и ефективността на процеса на осигуряване на основните дейности на всяко едно учебно заведение. Тези системи за подходящи, както за висши учебни заведения, така и за колежи, академии, училища и други учебни заведения. Университетската система за управление има за цел да гарантира подобряване на функционирането на даденото учебно заведение, чрез създаване на надеждна информационна среда подсигуряваща процесите по контрол и управление на качеството на обучение, на процесите за вземане на управленски решения, определяне на себестойността на извършваните от учебното заведение услуги, както и за подобряване тяхното качеството.

Предимства

- Автоматизация на правилата и процедурите по добавяне, архивиране, обработка, и търсене и визуализация на информация свързана с организирането и администрирането на всички основни и спомагателни процеси по осигуряване на учебната и стопанска дейност;
- Автоматизация на работата в основните академични звена;
- Осигуряване на изготвянето на справки със статистическа информация за обучаеми по форма на обучение, образователно-квалификационна степен, статут на обучаемите (действащи, прекъснали, отстранени, възстановени, завършили, среден успех, статистика по факултети, форми на обучение, курс, група, и др.);
- Осигуряване на въвеждане на учебни планове, обвързани с образователно-квалификационната степен, срок и форма на обучение, професионално направление и специалност, наименование, хорариум, кредити на дисциплините и курса, разпределението на учебното време по семестри, сесии, учебни стажове и др.
- Автоматизация на работата в звената отговорни за управление на учебния процес звената отговорни за управление на учебния процес (създаване на електронно разписание на учебния процес);
- Определяне на достоверна аудиторната заетост на преподавателския състав;
-Aрхивиране и обработване на данни за академичния състав, наблюдение на всички дейности по развитие на академичния състав - оценяване, повишаване на компетенциите и проекти);
- Осъществяване на връзка между отделните структури в учебното заведение;
- Автоматизация на работата за обработка на досиетата на кандидат-студентите, организиране и провеждане на кандидат-студентски изпит, оценяване, класиране и прием;
- Атестиране и осигуряване на качество на всички дейности на основните отдели в учебното заведение;
- Изготвяне на справочни разрези в базата данни на системата за изготвяне на академични и финансови справки за определяне на реалната себестойност на предлаганите от учебното заведение услуги;


Фирмени системи за управление

Фирмените системи за управление са ефективен начин за подобряване на качеството и ефективността на процеса, на управление и контрол на всяка една организация. информация свързана с организирането и администрирането на всички основни и спомагателни процеси по осигуряване на учебната и стопанска дейност;
Фирмената система за управление има за цел да гарантира подобряване на функционирането на организацията, чрез създаване, сортиране и подреждане на надеждна информационна среда подсигуряваща процесите по контрол и управление на организацията, както и процесите за вземане на управленски решения.

Предимства

- Автоматизация на правилата и процедурите по добавяне, архивиране, обработка, и търсене и визуализация на информация свързана с организирането и администрирането на всички основни и спомагателни процеси на организацията;
- Осигуряване на изготвянето на справки със статистическа информация;
- Автоматизация на работата в отделни звена;
- Осъществяване на връзка между отделните структури;