Тракийски университет гр. Стара Загора

- Разработване на структура на обучителната информация и съдържание на мултимедийния електронен учебник;
- Разработване на методология и стандарт за съдържанието на мултимедийния електронен учебник;
- Разработване на 30 мултимедийни електронни учебника с интерактивни компоненти;
- Интегриране на 30 мултимедийни електронни учебника с интерактивни компоненти;