Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

- Разработване на структура на обучителната информация и съдържание на мултимедийния електронен учебник;
- Разработване на методология и стандарт за съдържанието на мултимедийния електронен учебник;
- Разработване на 10 мултимедийни електронни курса с интерактивни компоненти;
- Разработване на 4 мултимедийни електронни учебника с интерактивни компоненти;